Monday, May 20, 2024

Đam Mê Của Con Là Chúa Kitô

THÔNG ĐIỆP CỦA CHA BỀ TRÊN CẢ Don Angel Fernndez Artime Bạn trẻ đó nói với cha: “ĐAM MÊ CỦA CON...